فروشگاه فرشاد،

به دلیل اینکه کمترین و مفیدترین ارتباط بین تحویل دهنده جنس و خریدار ایجاد کند و همچنین دلیل مهمتر،

عدم سو استفاده احتمالی از کارت خریدار هنگام کشیدن کارت در دستگاه رخ دهد،

روش پرداخت مستقیم و آنلاین را مدنظر سیاست فروشگاه قرار داده است تا در این مورد نیز شرمنده مشتریان گرامی نشود.